Vježbamo mjesne vrijednosti - kartice s dekadskim jedinicima

Didaktički konkret za Matematiku u 3. razredu. Sadrži po devet kartica s jedinicama, deseticama, stoticama i tisućicama, jednu karticu s desettisućicom te metodološki strukturirane zadatke i upute. Dekadskim se jedinicama možete koristiti na klupi ili na ploči. Ako se odlučite za ploču, iskoristite priloženu magnetnu traku.

Usklađeno s MAT OŠ A.3.1.