Anita Katić, Lidija Vešligaj, Kristina Dilica, Dalia Mirt

HRVATSKA RIJEČ 6: čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole