Zrinjka Glovački-Bernardi

Kad student zatrudni

Ova interdisciplinarna sinteza promišlja o jeziku i rodu kao društvenoj konstrukciji te predstavlja vrijedan doprinos proučavanju rodne perspektive na nekoliko razina: jezičnofilozofijskoj, kulturoznanstvenoj, kulturnoporedbenoj, povijesnolingvističkoj, rodo-znanstvenoj, sociolingvističkoj, jezičnopolitičkoj i jezičnokritičkoj.